ZARZĄDZENIE Nr 33 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ministerstwu Edukacji Narodowej nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 80 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej (M. R Nr 35, poz. 386).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.