ZARZĄDZENIE Nr 33 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 24 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności (M. P. Nr 16, poz. 184 i Nr 52, poz. 604 oraz z 2008 r. Nr 26, poz. 258) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

„§ 5a. 1. Osobom, o których mowa w § 4 ust. 1 oraz § 4 ust. 4, z wyłączeniem osób reprezentujących organy, przysługują diety, zwrot kosztów przejazdu oraz zwrot kosztów noclegu, na zasadach określonych w przepisach dotyczących ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

2. Koszty opinii i ekspertyz sporządzonych na wniosek Przewodniczącego lub Sekretarza Komitetu dla Komitetu oraz koszty, o których mowa w ust. 1, finansowane są z budżetu państwa z części 27 — Informatyzacja, dział 720 — Informatyka.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337.