ZARZĄDZENIE Nr 32 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 marca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 24 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności (M. P. Nr 16, poz. 184 i Nr 52, poz. 604) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Komitetu wchodzą:

1) przewodniczący — minister właściwy do spraw informatyzacji;

2) wiceprzewodniczący — w randze sekretarza lub podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, wskazany przez ministra właściwego do spraw informatyzacji;

3) członkowie:

a) Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub wyznaczony przez niego sekretarz lub podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

b) wyznaczeni przez właściwych ministrów sekretarze lub podsekretarze stanu, po jednym z każdego ministerstwa,

c) sekretarz lub podsekretarz stanu wyznaczony przez Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej,

d) Prezes lub Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych,

e) Prezes lub Wiceprezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

f) Prezes lub Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego,

g) Pełnomocnik Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach,

h) Pełnomocnik Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS),

i) Przewodniczący Zespołu do Spraw Zagospodarowania Granicy Państwowej.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W przypadku nieobecności przewodniczącego pracami Komitetu kieruje wiceprzewodniczący.”;

2) w § 3:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komitet koordynuje pracę organów administracji rządowej w zakresie realizacji Planu Informatyzacji Państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501).”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Komitet rozpatruje także inne niż określone w ust. 1 i 2 sprawy powierzone mu przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.