ZARZĄDZENIE Nr 32 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych (M. P. Nr 28, poz. 456 oraz z 2003 r. Nr 41, poz. 599 i Nr 59, poz. 930) w załączniku w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20) Biuro Administracji i Finansów,”;

2) uchyla się pkt 21;

3) pkt 23 otrzymuje brzmienie:

„23) Biuro pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych,”;

4) w pkt 24 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 25 w brzmieniu:

„25) Biuro Audytu.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.