ZARZĄDZENIE Nr 31 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 169, poz. 1417, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 115 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (M. P. Nr 70, poz. 967, z późn. zm. 2) ) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) Biuro Gospodarczo-Budżetowe;”;

2) w § 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) naczelnicy samodzielnych wydziałów, o których mowa w § 3 ust. 3;”;

3) w § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dyrektorzy departamentów i biur, o których mowa w § 3 ust. 1, oraz naczelnicy samodzielnych wydziałów, o których mowa w § 3 ust. 3, ustalają zakresy czynności pracowników zatrudnionych w podległych im komórkach organizacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2.”;

4) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Funkcję dyrektora i wicedyrektora departamentu, o którym mowa w § 3 ust. 1, naczelnika wydziału w departamencie, o którym mowa w § 3 ust. 2, naczelnika samodzielnego wydziału, o którym mowa w § 3 ust. 3, a także naczelnika wydziału w oddziale Prokuratorii Generalnej można powierzyć starszemu radcy lub radcy Prokuratorii Generalnej.”;

5) w § 13:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Funkcję dyrektora i wicedyrektora departamentu, o którym mowa w § 3 ust. 1, oraz naczelnika wydziału w departamencie, o którym mowa w § 3 ust. 2, i naczelnika samodzielnego wydziału, o którym mowa w § 3 ust. 3, a także funkcję dyrektora oddziału Prokuratorii Generalnej powierza i zwalnia z tych funkcji Prezes Prokuratorii Generalnej.”,

b) uchyla się ust. 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 156.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M.P. z 2006 r. Nr 1, poz. 16, Nr 13, poz. 178 i Nr 90, poz. 947, z 2007 r. Nr 44, poz. 518 oraz z 2008 r. Nr 57, poz. 519.