ZARZĄDZENIE Nr 31 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 marca 2007 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (M. P. Nr 26, poz. 432, z 2005 r. Nr 46, poz. 634 oraz z 2006 r. Nr 21, poz. 241) w załączniku w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład ABW wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

1) Departament Kontrwywiadu;

2) Departament Przeciwdziałania Korupcji i Przestępczości Zorganizowanej;

3) Departament Przeciwdziałania Terroryzmowi;

4) Departament Postępowań Karnych;

5) Departament Zabezpieczenia Technicznego;

6) Departament Ochrony Informacji Niejawnych;

7) Departament Bezpieczeństwa Teleinformatycznego;

8) Centrum Analiz;

9) Biuro Operacji Specjalnych;

10) Biuro Ewidencji i Archiwum;

11) Biuro Prawne;

12) Biuro Finansów;

13) Biuro Kadr;

14) Biuro Administracyjno-Gospodarcze;

15) Gabinet Szefa;

16) Inspektorat Nadzoru, Kontroli i Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

17) Zespół Audytu Wewnętrznego;

18) Centralny Ośrodek Szkolenia ABW;

19) Delegatura ABW w Białymstoku;

20) Delegatura ABW w Bydgoszczy;

21) Delegatura ABW w Gdańsku;

22) Delegatura ABW w Katowicach;

23) Delegatura ABW w Krakowie;

24) Delegatura ABW w Lublinie;

25) Delegatura ABW w Łodzi;

26) Delegatura ABW w Olsztynie;

27) Delegatura ABW w Opolu;

28) Delegatura ABW w Poznaniu;

29) Delegatura ABW w Radomiu;

30) Delegatura ABW w Rzeszowie;

31) Delegatura ABW w Szczecinie;

32) Delegatura ABW we Wrocławiu;

33) Delegatura ABW w Zielonej Górze.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 109, poz. 1159, Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162.