ZARZĄDZENIE Nr 31 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 marca 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Rozwoju Nauki i Technologii

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Rady Rozwoju Nauki i Technologii (M. P. Nr 7, poz. 98) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przewodniczący zaprasza do udziału w pracach Rady na prawach członka:

1) Prezesa Polskiej Akademii Nauk;

2) Przewodniczącego Rady Nauki przy ministrze właściwym do spraw nauki;

3) Przewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego;

4) Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Wyższych;

5) Przewodniczącego Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych;

6) Prezesa Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej;

7) Przewodniczącego Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.