ZARZĄDZENIE Nr 30 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

Na podstawie art. 35 ust. 2a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 168 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, zmienione zarządzeniem nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2003 r., zarządzeniem nr 133 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. i zarządzeniem nr 58 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 2008 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 1)

1) Zarządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 kwietnia 2009 r.