ZARZĄDZENIE Nr 30 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie Komitetu Europejskiego Rady Ministrów

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1. Komitet Europejski Rady Ministrów, zwany dalej „Komitetem Europejskim”, jest stałym komitetem Rady Ministrów będącym organem opiniodawczo-doradczym oraz pomocniczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

§ 2. 1. W skład Komitetu Europejskiego wchodzą:

1) przewodniczący – przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej;

2) wiceprzewodniczący – powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Przewodniczącego;

3) członkowie – sekretarze lub podsekretarze stanu w ministerstwach, do zakresu działania których należą sprawy integracji europejskiej.

2. Przewodniczący powołuje i odwołuje Sekretarza Komitetu Europejskiego.

§ 3. 1. Zadaniem Komitetu Europejskiego jest przygotowywanie, uzgadnianie lub opiniowanie projektów rozstrzygnięć albo stanowisk Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz podejmowanie rozstrzygnięć i zajmowanie stanowisk w zakresie spraw związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, które nie zostały zastrzeżone dla wyłącznej kompetencji Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i innych organów. Zadaniem Komitetu Europejskiego jest także wyrażanie opinii albo udzielanie rekomendacji projektom dokumentów rządowych, które będą przedstawione Radzie Ministrów lub Prezesowi Rady Ministrów do rozpatrzenia.

2. Rozpatrzeniu przez Komitet Europejski podlegają w szczególności:

1) informacje Rady Ministrów o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej;

2) harmonogramy prac legislacyjnych związanych z wdrażaniem prawa Unii Europejskiej do prawa polskiego oraz informacje w sprawie stanu realizacji tych harmonogramów;

3) projekty ustaw wdrażających prawo Unii Europejskiej do prawa polskiego;

4) informacje Rady Ministrów o przebiegu procedur stanowienia aktów prawnych Unii Europejskiej oraz projekty stanowisk zajmowanych przez przedstawicieli Rady Ministrów w trakcie tych procedur;

5) projekty rozstrzygnięć w zakresie przeznaczania środków pochodzących z funduszy unijnych oraz pomocy zagranicznej;

6) stanowiska na posiedzenia i sprawozdania z posiedzeń Rady Unii Europejskiej i ministrów państw członkowskich Unii Europejskiej (w tym nieformalnych spotkań ministrów państw członkowskich UE) oraz Komitetu Stałych Przedstawicieli (COREPER I oraz COREPER II), z wyjątkiem nieformalnych spotkań ministrów spraw zagranicznych w formule „Gymnich”;

7) stanowiska dotyczące reform Unii Europejskiej;

8) stanowiska dotyczące projektów aktów prawnych Unii Europejskiej;

9) stanowiska dotyczące dokumentów Unii Europejskiej podlegających konsultacjom z państwami członkowskimi oraz ich ocen sformułowanych przez właściwe instytucje lub inne organy Unii Europejskiej;

10) stanowiska dotyczące planów pracy Rady Unii Europejskiej, rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej oraz ocen rocznych planów legislacyjnych sporządzonych przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej;

11) stanowiska dotyczące projektów umów międzynarodowych, których stroną mają być Unia Europejska, Wspólnoty Europejskie lub ich państwa członkowskie;

12) stanowiska dotyczące projektów aktów Unii Europejskiej niemających mocy prawnej, w szczególności propozycji wytycznych przyjmowanych w sferze unii gospodarczej i pieniężnej oraz w sferze zatrudnienia;

13) rozstrzygnięcia w zakresie spraw związanych z postępowaniami przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości;

14) dokumenty dotyczące przygotowania kadrowego ministerstw i urzędów centralnych;

15) programy informowania społeczeństwa o konsekwencjach przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej oraz sprawozdania z realizacji tych programów;

16) informacje o stanie prac związanych z tłumaczeniem prawa wspólnotowego,

17) informacje w sprawie stanowisk na posiedzenia i informacje o wynikach posiedzeń Rady Europejskiej (w tym posiedzeń nieformalnych);

18) analizy, oceny i wnioski oraz dokumenty dotyczące przygotowania organów administracji rządowej i sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.

2a. Narodowego Koordynatora Pomocy dla programów Phare oraz Środki Przejściowe i jego Zastępcę powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Przewodniczącego.

2b. Osobę reprezentującą Rzeczpospolitą Polską w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości oraz Sądem Pierwszej Instancji powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Przewodniczącego.

2c. (uchylony).

2d. (uchylony).

2e. (uchylony).

3. Komitet Europejski rozpatruje również inne sprawy niż określone w ust. 2, powierzone mu przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.

4. Rozstrzygnięcia i stanowiska w sprawach, o których mowa w ust. 1–3, stają się stanowiskami lub rozstrzygnięciami Rady Ministrów w trybie określonym w regulaminie pracy Rady Ministrów.

§ 4. Obsługę prac Komitetu Europejskiego zapewnia Urząd Komitetu Integracji Europejskiej – Sekretariat Europejski.

§ 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu stosuje się przepisy § 4–17 zarządzenia nr 77 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów (M. P. Nr 27, poz. 447 i Nr 33, poz. 518).

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.