ZARZĄDZENIE Nr 30 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Dostępu Szerokopasmowego do Internetu

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do Spraw Dostępu Szerokopasmowego do Internetu, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.

§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury;

2) członkowie:

a) w randze podsekretarzy stanu wyznaczeni przez:

– Ministra Nauki i Informatyzacji,

– Ministra Gospodarki i Pracy,

– Ministra Edukacji Narodowej i Sportu,

– Ministra Finansów,

– Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

b) przedstawiciel Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty – wyznaczony przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty,

c) przedstawiciel Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – wyznaczony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2. W skład Zespołu, z prawem głosu, wchodzą także, o ile zostaną wyznaczeni przez:

1) Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – przedstawiciel Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;

2) urzędy marszałkowskie – przedstawiciele urzędów marszałkowskich.

3. Przewodniczący Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, może zapraszać do udziału w pracach Zespołu osoby niebędące członkami Zespołu.

§ 3. Do zadań Zespołu należy:

1) koordynacja i monitorowanie realizacji Narodowej Strategii Rozwoju Dostępu Szerokopasmowego do Internetu na lata 2004–2006, przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 23 grudnia 2003 r., zwanej dalej „Strategią”, w tym:

a) dokonanie inwentaryzacji potrzeb, w szczególności w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu jednostek uprawnionych, o których mowa w art. 81 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703), administracji rządowej i samorządowej,

b) współpraca z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego w zakresie monitorowania realizacji zadań określonych w Strategii,

c) dokonywanie okresowego przeglądu stanu wykonania zadań określonych w Strategii oraz przedkładanie propozycji zmian w programach rządowych związanych ze Strategią;

2) koordynacja i monitorowanie realizacji Programu „Upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu na lata 2004–2006” przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 31 sierpnia 2004 r., zwanego dalej „Programem”, w tym:

a) rekomendowanie wniosków o dofinansowanie projektów, które będą realizowane w ramach Programu,

b) monitorowanie i koordynowanie, pod względem merytorycznym i organizacyjnym, projektów realizowanych w ramach Programu.

§ 4. Przewodniczący Zespołu przedstawia Radzie Ministrów, na koniec każdego kwartału, sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu.

§ 5. 1. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący Zespołu, z inicjatywy własnej lub na wniosek co najmniej jednego członka Zespołu.

2. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin ustalony przez przewodniczącego Zespołu.

§ 6. 1. Obsługę Zespołu zapewnia Ministerstwo Infrastruktury.

2. Informacje o pracach Zespołu publikowane są na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.