ZARZĄDZENIE Nr 3 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do Spraw Koordynacji Zadań Wynikających z Pilotażu Programu Rządowego „Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie”

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Międzyresortowy Zespół do Spraw Koordynacji Zadań Wynikających z Pilotażu Programu Rządowego „Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie”, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.

§ 2. Do zadań Zespołu należy:

1) koordynowanie działań związanych z realizacją działań wynikających z Pilotażu Programu Rządowego „Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie”;

2) określenie podmiotu i źródła finansowania świadczeń wykonywanych na rzecz dzieci objętych programem;

3) przekazywanie informacji o przyznaniu prawa do świadczeń programowych do instytucji właściwych do przekazywania środków finansowych świadczeniodawcom;

4) gromadzenie danych objętych systemem koordynacji;

5) składanie rocznych sprawozdań z realizacji programu.

§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący Zespołu – sekretarz stanu lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu;

2) wiceprzewodniczący Zespołu – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia;

3) członkowie – przedstawiciele wyznaczeni przez:

a) ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,

b) ministra właściwego do spraw zdrowia,

c) Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,

d) Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

4) sekretarz – osoba wskazana przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

2. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu z głosem doradczym krajowych konsultantów ds. rehabilitacji medycznej, neurologii dziecięcej, psychiatrii dzieci i młodzieży oraz – w razie potrzeby – audiologii i okulistyki, przedstawicieli wskazanych przez Przewodniczącego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, organizacji pozarządowych non-profit oraz inne osoby.

§ 4. 1. Zespół działa na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący Zespołu lub z jego upoważnienia wiceprzewodniczący Zespołu, z inicjatywy własnej lub na wniosek co najmniej trzech członków Zespołu.

3. Przewodniczący Zespołu powoła stałe zespoły robocze:

1) ds. kwalifikacji placówek zgłaszających się do programu;

2) ds. koordynacji i monitorowania programu.

4. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin uchwalony na wniosek przewodniczącego Zespołu zwykłą większością głosów.

§ 5. Przewodniczący Zespołu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów roczne sprawozdania z realizacji zadań Zespołu.

§ 6. Obsługę administracyjno-biurową Zespołu zapewnia Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

§ 7. Zespół jest powołany na okres wykonania zadań określonych w § 2, jednak nie dłuższy niż do dnia 31 marca 2008 r.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.