ZARZĄDZENIE Nr 28 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Zespół do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.

§ 2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1)  analiza i wyjaśnianie opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem;

2)  współpraca z organami i instytucjami państwowymi oraz innymi podmiotami posiadającymi wiedzę i informacje na temat przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem;

3)  wsparcie merytoryczne w zakresie wiedzy eksperckiej podczas konferencji i seminariów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem organizowanych lub współorganizowanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

§ 3. W skład Zespołu wchodzą:

1)  przewodniczący — Maciej Lasek;

2)  wiceprzewodniczący — Wiesław Jedynak;

3)  członkowie:

a)   Agata Kaczyńska,

b)   Piotr Lipiec,

c)   Edward Łojek;

4)  sekretarz Zespołu — wyznaczony pracownik Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 4. 1. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu.

2. Przewodniczący Zespołu może występować z wnioskiem do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o sporządzenie na potrzeby Zespołu niezbędnych materiałów lub zlecenie usług, w szczególności opinii i ekspertyz.

§ 5. 1. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu.

2. Wiceprzewodniczący Zespołu albo inny członek Zespołu wyznaczony przez przewodniczącego Zespołu zastępuje go w czasie jego nieobecności, w tym zwołuje posiedzenia i przewodniczy obradom Zespołu.

§ 6. 1. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach albo w trybie obiegowym.

2. Sekretarzowi Zespołu oraz osobom zaproszonym do udziału w pracach Zespołu nie przysługuje prawo do udziału w podejmowaniu decyzji Zespołu.

3. Stanowiska Zespołu są przedstawiane przez przewodniczącego Zespołu albo upoważnionego członka Zespołu.

4. Szczegółowy sposób działania Zespołu określa regulamin działania Zespołu ustalony przez przewodniczącego Zespołu.

§ 7. Organy administracji rządowej oraz podległe im jednostki organizacyjne, na wniosek przewodniczącego Zespołu, udzielają Zespołowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.

§ 8. 1. Osobom wymienionym w § 3 pkt 1-3 wypłaca się miesięczne zryczałtowane wynagrodzenie za udział w pracach Zespołu, którego wysokość ustala umowa zawarta między tymi osobami a Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo osobą przez niego upoważnioną, przy czym wynagrodzenie przewodniczącego nie może przekroczyć wysokości 5-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, natomiast wiceprzewodniczącego oraz pozostałych członków Zespołu wysokości 4-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2. Minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w ust. 1, określa się na podstawie przepisów o wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

3. Członkowie Zespołu, o których mowa w § 3 pkt 1-3, oraz osoby biorące udział w posiedzeniach tego Zespołu, w przypadku gdy posiedzenia Zespołu odbywają się poza miejscem ich zamieszkania lub świadczenia pracy, otrzymują diety oraz zwrot kosztów przejazdów lub noclegów na zasadach określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, zpóźn. zm. 1) ).

§ 9. 1. Obsługę prac Zespołu zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

2. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 iNr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489,Nr 107, poz. 1127 iNr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84,Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354,Nr 128, poz. 1405 iNr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 iNr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 iNr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 iNr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 908 i 1110 oraz z 2013 r. poz. 2.