ZARZĄDZENIE NR 28 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Funkcjonowania Górnictwa Węgla Kamiennego w Polsce

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw Funkcjonowania Górnictwa Węgla Kamiennego w Polsce, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.

§ 2. W skład Zespołu wchodzą:

1)   przewodniczący — Jerzy Witold Pietrewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki;

2)   członkowie:

a)   Janusz Cichoń, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów,

b)   Tomasz Tomczykiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki,

c)   Adam Zdziebło, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju,

d)   Jacek Męcina, sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej,

e)   Rafał Baniak, sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa,

f)   Jakub Jaworowski, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 3. Do zadań Zespołu należy:

1)   dokonanie analizy funkcjonowania polskiego sektora górnictwa węgla kamiennego;

2)   aktualizacja koncepcji rozwoju i zwiększenia konkurencyjności polskiego sektora górnictwa węgla kamiennego;

3)   opracowanie koncepcji szerszego wykorzystania energii z węgla kamiennego w celu podniesienia bezpieczeństwa energetycznego Polski;

4)   przygotowanie rekomendacji dotyczących dalszych działań zmierzających do poprawy funkcjonowania sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce, w tym jego restrukturyzacji.

§ 4. 1. Przewodniczący:

1)   zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu;

2)   przewodniczy posiedzeniom;

3)   ustala harmonogram prac Zespołu, terminy i program kolejnych posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;

4)   wyznacza zastępcę spośród członków Zespołu.

2. Zastępca przewodniczącego zwołuje posiedzenia i przewodniczy obradom Zespołu w przypadku nieobecności przewodniczącego.

§ 5. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego.

§ 6. 1. W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu może tworzyć grupy robocze i zespoły doradcze złożone z członków Zespołu oraz z osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu.

2. Członkowie Zespołu mogą wyznaczać do udziału w grupach roboczych i zespołach doradczych pracowników swoich urzędów.

3. Przewodniczący może zlecać wykonywanie opinii lub ekspertyz.

§ 7. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu.

§ 8. Organy administracji rządowej oraz podległe im jednostki organizacyjne, na wniosek przewodniczącego Zespołu, udzielają Zespołowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.

§ 9. Zespół tworzy się na okres wykonywania zadań o których mowa w § 3.

§ 10. Obsługę prac Zespołu zapewnia Ministerstwo Gospodarki.

§ 11. Przewodniczący Zespołu przedstawia Radzie Ministrów, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia, rekomendacje, o których mowa w § 3 pkt 4.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.