ZARZĄDZENIE Nr 28 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 169 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu (M. P. Nr 61, poz. 874, z 2007 r. Nr 19, poz. 231 oraz z 2008 r. Nr 46, poz. 416) w załączniku w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład PKN wchodzą następujące:

1) komórki organizacyjne:

a) Wydział Administracyjny,

b) Wydział Certyfikacji,

c) Wydział Finansowy,

d) Wydział Informatyki,

e) Wydział Koordynacji i Metodyki,

f) Wydział Prawny, Kadr i Płac,

g) Wydział Sprzedaży,

h) Wydział Współpracy Międzynarodowej,

i) Wydział Wydawnictw Normalizacyjnych,

j) Zespół Budownictwa,

k) Zespół Chemii, Rolnictwa i Żywności,

l) Zespół Elektryki,

m) Zespół Hutnictwa i Górnictwa,

n) Zespół Informatyki i Telekomunikacji,

o) Zespół Mechaniki,

p) Zespół Przemysłu Lekkiego,

r) Zespół Radców Prawnych,

s) Zespół do Spraw Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego,

t) Zespół Zagadnień Ogólnych, Ochrony Zdrowia i Środowiska,

u) Dział Controllingu,

w) Dział Promocji i Komunikacji z Mediami,

z) Redakcja Miesięcznika „Wiadomości PKN. Normalizacja.”;

2) samodzielne stanowiska pracy:

a)  Pełnomocnik Administratora Danych Osobowych,

b)  Pełnomocnik Prezesa do Spraw Bezpieczeństwa Informacyjnego,

c)  Pełnomocnik Prezesa do Spraw Obronności i Bezpieczeństwa Państwa,

d)  Pełnomocnik Prezesa do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,

e)  Pełnomocnik Prezesa do Spraw Systemu Zarządzania Jakością,

f)  Samodzielne Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej,

g)  Samodzielne Stanowisko do Spraw Koordynacji Zamówień Publicznych.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505.