ZARZĄDZENIE NR 22 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 141 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi (M.P. Nr 97, poz. 1074, z 2010 r. Nr 46, poz. 638 oraz z 2011 r. Nr 23, poz. 255).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.