ZARZĄDZENIE Nr 21 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 lutego 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 116 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi (M. P. Nr 52, poz. 833 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 589) w załączniku w § 2 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) Departament Płatności Bezpośrednich;”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.