ZARZĄDZENIE Nr 19 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi do Spraw Cudzoziemców

Na podstawie art. 142 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 oraz z 2012 r. poz. 589 i 769) zarządza się, co następuje:

§ 1. Urzędowi do Spraw Cudzoziemców nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.