ZARZĄDZENIE Nr 19 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie Zespołu do spraw Polityki Bezpieczeństwa Energetycznego

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Zespół do spraw Polityki Bezpieczeństwa Energetycznego, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.

§ 2. Do zadań Zespołu należy podejmowanie działań pomocniczych w zakresie:

1) opracowania programu polityki bezpieczeństwa energetycznego państwa;

2) koordynowania i monitorowania działań organów administracji rządowej podejmowanych w zakresie polityki bezpieczeństwa energetycznego państwa;

3) przedstawiania propozycji inicjatyw dotyczących polityki bezpieczeństwa energetycznego na forum międzynarodowym;

4) prowadzenia spraw związanych z przygotowaniem projektów aktów prawnych i projektów zmian organizacyjnych dotyczących bezpieczeństwa energetycznego państwa;

5) współdziałania z krajowymi przedsiębiorcami uczestniczącymi w realizacji polityki bezpieczeństwa energetycznego państwa.

§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący — Prezes Rady Ministrów;

2) Wiceprzewodniczący — Minister Gospodarki;

3) członkowie:

a) Minister Finansów,

b) Minister Infrastruktury,

c) Minister Skarbu Państwa,

d) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,

e) Minister Spraw Zagranicznych,

f) Minister Środowiska,

g) Sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych;

4) Sekretarz Zespołu — główny doradca Prezesa Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa energetycznego.

2. Funkcję Przewodniczącego może sprawować, w jego imieniu, upoważniona przez niego osoba.

§ 4. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, bez prawa do głosowania, przedstawicieli innych organów administracji państwowej lub przedsiębiorców.

§ 5. 1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, co najmniej raz na kwartał.

2. Wiceprzewodniczący albo inny członek Zespołu wyznaczony przez Przewodniczącego zastępuje go w czasie jego nieobecności, w tym zwołuje posiedzenia i przewodniczy obradom Zespołu.

3. Tryb pracy Zespołu określa regulamin uchwalany przez Zespół.

§ 6. 1. W ramach Zespołu tworzy się grupę roboczą.

2. Do zadań grupy roboczej należy:

1) merytoryczne przygotowywanie posiedzeń Zespołu;

2) prowadzenie bieżącego monitoringu zagadnień związanych z działalnością Zespołu;

3) prowadzenie monitoringu realizacji decyzji podjętych przez Zespół.

§ 7. W skład grupy roboczej wchodzą:

1) Przewodniczący grupy roboczej — główny doradca Prezesa Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa energetycznego;

2) członkowie grupy roboczej — przedstawiciel Wiceprzewodniczącego oraz przedstawiciele członków Zespołu, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3.

§ 8. Obsługę Zespołu i grupy roboczej zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.