ZARZĄDZENIE Nr 18 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 6 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 117 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej (M. P Nr 78, poz. 838) w załączniku w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się pkt 13;

2) dodaje się pkt 25 w brzmieniu:

„25) Stanowisko do Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505.