ZARZĄDZENIE Nr 18 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu (M. P. Nr 6, poz. 113).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do zarządzenia nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2005 r. (poz. 202)

STATUT MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU