ZARZĄDZENIE Nr 173 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 listopada 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości (M. P. Nr 11, poz. 199, z późn. zm. 2) ) w załączniku w § 2 w ust. 2 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) Biuro Obrotu Prawnego z Zagranicą.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 170, poz. 1217.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M.P. z 2002 r. Nr 50, poz. 725, z 2004 r. Nr 18, poz. 311, z 2005 r. Nr 75, poz. 1049 i Nr 84, poz. 1218 oraz z 2006 r. Nr 21, poz. 240, Nr 43, poz. 461, Nr 51, poz. 552 i Nr 58, poz. 620.