ZARZĄDZENIE Nr 172 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1149, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Przepis § 4 pkt 4 załącznika do zarządzenia stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 2) .

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1166 i 1385 oraz z 2013 r. poz. 70, 1012 i 1036.

2) Zarządzenie zostało ogłoszone w dniu 24 listopada 2006 r.