ZARZĄDZENIE Nr 17 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji (M. P. Nr 25, poz. 247 i Nr 56, poz. 507) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) Departament Analiz i Nadzoru;”,

b) uchyla się pkt 3,

c) uchyla się pkt 5,

d) dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) Departament Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki;”,

e) uchyla się pkt 7,

f) uchyla się pkt 15;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Obsługę zadań ministra w zakresie działu sprawy wewnętrzne zapewniają w szczególności:

1) Departament Analiz i Nadzoru;

2) Departament Obywatelstwa i Repatriacji;

3) Departament Polityki Migracyjnej;

4) Departament Spraw Obywatelskich;

5) Departament Zdrowia;

6) Departament Zezwoleń i Koncesji.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2009 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505.