ZARZĄDZENIE Nr 17 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej Spraw Rolnych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Radę Konsultacyjną Spraw Rolnych, zwaną dalej „Radą”.

2. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów.

§ 2. Do zadań Rady należy:

1) wypracowywanie opinii w zakresie:

a) kierunków zmian systemowych na wsi, w rolnictwie oraz przetwórstwie rolno-spożywczym,

b) prowadzenia polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich,

c) bieżących problemów rolnictwa i gospodarki żywnościowej;

2) tworzenie płaszczyzny porozumienia i łagodzenia napięć społecznych na wsi przez:

a) prowadzenie dialogu społecznego w celu godzenia interesów rolników, pracodawców i pracobiorców rolnych oraz dobra publicznego,

b) rozwiązywanie konfliktów w przypadku podjęcia akcji protestacyjnych przez rolnicze związki zawodowe.

§ 3. 1. W skład Rady wchodzą:

1) przewodniczący Rady – minister właściwy do spraw rolnictwa;

2) zastępca przewodniczącego Rady – podsekretarz stanu wskazany przez ministra właściwego do spraw gospodarki;

3) członkowie wyznaczeni przez:

a) ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

b) ministra właściwego do spraw gospodarki,

c) ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,

d) ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa,

e) ministra właściwego do spraw środowiska,

f) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,

g) Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

h) Prezesa Agencji Rynku Rolnego,

i) Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

j) Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych.

2. W pracach Rady mogą uczestniczyć, na prawach członka, wyznaczeni przez władze statutowe przedstawiciele:

1) Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”;

2) Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona”;

3) Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych;

4) Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników;

5) Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna”;

6) Krajowej Rady Izb Rolniczych;

7) Federacji Związków Producentów Rolnych;

8) Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej;

9) Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych;

10) Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych.

11) Związku Zawodowego Rolników Rzeczypospolitej „Solidarni”.

3. Przewodniczący Rady wyznacza sekretarza Rady spośród osób zatrudnionych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rolnictwa.

4. Przewodniczący Rady lub jego zastępca może zapraszać do udziału w pracach Rady inne osoby, z głosem doradczym.

§ 4. 1. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący Rady lub, z jego upoważnienia, zastępca przewodniczącego, nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Przewodniczący Rady lub jego zastępca może zwoływać posiedzenia Rady w każdym czasie na wniosek co najmniej 3 członków Rady.

3. Przewodniczący Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Rady, może powołać w ramach Rady grupy robocze do opracowania poszczególnych zagadnień oraz wyznaczyć przewodniczących powołanych grup roboczych.

4. Szczegółowy tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony, na wniosek przewodniczącego, przez Radę zwykłą większością głosów.

5. Przewodniczący Rady przedstawia Prezesowi Rady Ministrów półroczne sprawozdania z działalności Rady do 15. dnia miesiąca następującego po zakończeniu półrocza kalendarzowego.

§ 5. Organy administracji rządowej udzielają Radzie wszechstronnej pomocy przy wykonywaniu jej zadań, w szczególności przez udostępnienie niezbędnych informacji i dokumentów.

§ 6. Obsługę administracyjno-techniczną Rady zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rolnictwa.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.