ZARZĄDZENIE Nr 160 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ministerstwu Obrony Narodowej nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (M.P. Nr 1, poz. 29, z 2004 r. Nr 11, poz. 177 oraz z 2005 r. Nr 60, poz. 800).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.