ZARZĄDZENIE Nr 16 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad składania przez wojewodę sprawozdania z wykonywanej działalności

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wojewoda przedstawia sprawozdanie z wykonywanej działalności za dany rok kalendarzowy według stanu na dzień 31 grudnia w terminie do ostatniego dnia lutego roku następnego.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, jest przekazywane Prezesowi Rady Ministrów za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

§ 3. Do sprawozdania, o którym mowa w § 1, dołącza się aktualny regulamin urzędu wojewódzkiego wraz ze stanowiącymi jego część regulaminami komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych, będących aparatem pomocniczym kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, jest przekazywane w formie pisemnej i elektronicznej, według wzoru określonego w załączniku do zarządzenia.

§ 5. Traci moc zarządzenie nr 63 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad składania przez wojewodę sprawozdania z wykonywanej działalności (M. P. Nr 36, poz. 540).

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452, z 2004 r. Nr 33, poz. 287 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 288, Nr 90, poz. 757 i Nr 175, poz. 1462.