ZARZĄDZENIE NR14 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ministerstwu Sprawiedliwości nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2012 r.