ZARZĄDZENIE Nr 14 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych będących w posiadaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczonych do realizacji zadań, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, oraz sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2009 r.

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 15 października 2008 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 220, poz. 1412) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Składniki majątkowe będące w posiadaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczone do realizacji zadań, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm. 1) ), stają się składnikami majątkowymi Ministerstwa Skarbu Państwa.

2. Wykaz składników majątkowych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do zarządzenia.

§ 2. Dyrektor Generalny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przekaże Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Skarbu Państwa protokołami zdawczo-odbiorczymi sporządzonymi według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r.:

1) składniki majątkowe, o których mowa w § 1;

2) sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem 1 stycznia 2009 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2009 r.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100.