ZARZĄDZENIE Nr 132 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 sierpnia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości (M. P. Nr 11, poz. 199, z późn. zm. 2) ) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ministerstwo Sprawiedliwości, zwane dalej „Ministerstwem”, zapewnia obsługę Ministra Sprawiedliwości właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości (Dz. U. Nr 131, poz. 921), do spraw sprawiedliwości.”;

2) w § 2 w ust. 1 pkt 10a otrzymuje brzmienie:

„10a) Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi,”;

3) w § 3 pkt 8a otrzymuje brzmienie:

„8a) Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi,”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M. R z 2002 r. Nr 50, poz. 725, z 2004 r. Nr 18, poz. 311, z 2005 r. Nr 75, poz. 1049 i Nr 84, poz. 1218 oraz z 2006 r. Nr 21, poz. 240, Nr 43, poz. 461 i Nr 51, poz. 552.