ZARZĄDZENIE Nr 130 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie terminu zakończenia działalności Komisji Weryfikacyjnej

Na podstawie art. 63 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 711 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 7, poz. 49) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zakończenie działalności Komisji Weryfikacyjnej wyznacza się na dzień 30 czerwca 2008 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.