ZARZĄDZENIE Nr 13 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 1 lutego 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji (M. P. Nr 16, poz. 272 i Nr 56, poz. 954) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwane dalej „ministerstwem”, zapewnia obsługę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji właściwego, na postawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164), do spraw:

1) administracji publicznej;

2) wewnętrznych;

3) wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych.”;

2) w § 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych;”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Obsługę zadań ministra, w zakresie działu wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, zapewnia w szczególności Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.