ZARZĄDZENIE Nr 120 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji (M. P. Nr 16, poz. 272) w załączniku w § 2 po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:

„15a) Biuro do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych;”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.