ZARZĄDZENIE Nr 12 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 lutego 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu (M. P. Nr 26, poz. 433, z późn. zm. 2) ) w załączniku § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W skład AW wchodzą następujące jednostki organizacyjne oraz samodzielne stanowisko:

1) Biuro „A”;

2) Biuro „B”;

3) Biuro „C”;

4) Biuro „D”;

5) Biuro „E”;

6) Biuro Finansów;

7) Biuro Informacji i Analiz;

8) Biuro Kadr;

9) Biuro Pełnomocnika Ochrony;

10) Gabinet Szefa;

11) Ośrodek Szkolenia;

12) Samodzielny Wydział Prawny;

13) Samodzielne Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 109, poz. 1159, Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 oraz z 2008 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 220, poz. 1428.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M.P. z 2004 r. Nr 16, poz. 273 i Nr 35, poz. 611 oraz z 2006 r. Nr 21, poz. 242 i Nr 54, poz. 578.