ZARZĄDZENIE Nr 12 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 139 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M. P. Nr 96, poz. 1056, z późn. zm. 2) ) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Szef Kancelarii może imiennie upoważnić osoby wymienione w § 3 oraz inne osoby będące pracownikami Kancelarii do:

1) załatwiania w jego imieniu spraw należących do jego kompetencji;

2) wykonywania w jego imieniu zadań powierzonych przez Prezesa Rady Ministrów.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1378.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M.P. z 2008 r. Nr 11, poz. 120, Nr 42, poz. 379 i Nr 83, poz. 737, z 2009 r. Nr 11, poz. 137, Nr 16, poz. 198, Nr 24, poz. 321 i Nr 71, poz. 907, z 2010 r. Nr 49, poz. 660 i Nr 62, poz. 817 oraz z 2011 r. Nr 39, poz. 445 i Nr 112, poz. 1144.