ZARZĄDZENIE Nr 12 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 lutego 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (M. P. Nr 48, poz. 566) § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. Sporządzenie opisów stanowisk pracy oraz przeprowadzenie wartościowania stanowisk pracy istniejących w urzędzie w dniu wejścia w życie zarządzenia nastąpi w terminie do dnia 31 maja 2008 r.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 123, poz. 847 i Nr 176, poz. 1242.