ZARZĄDZENIE Nr 118 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 64 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M. P. Nr 31, poz. 548) w § 8 uchyla się pkt 16.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.