ZARZĄDZENIE Nr 113 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 października 2007 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z przewidywanym natężeniem ruchu osobowego i pojazdów podczas okresu przypadającego na wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, dzień Wszystkich Świętych oraz obchody dnia Narodowego Święta Niepodległości żołnierze Żandarmerii Wojskowej udzielą pomocy Policji od dnia 19 października 2007 r. do dnia 12 listopada 2007 r. w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170.