ZARZĄDZENIE Nr 112 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zniesienia Rady Rozwoju Nauki i Technologii

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. Znosi się Radę Rozwoju Nauki i Technologii.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.