ZARZĄDZENIE Nr 110 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych

Na podstawie art. 152 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) zarządza się, co następuje:

§ 1. Urzędowi Zamówień Publicznych nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych (M.P. Nr 34, poz. 537).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do zarządzenia nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2004 r. (poz. 886)

STATUT URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH