ZARZĄDZENIE Nr 11 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 31 stycznia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 76 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 września 2003 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury (M. P. Nr 42, poz. 630) w załączniku w § 2 uchyla się pkt 5.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.