ZARZĄDZENIE Nr 108 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.

§ 2. Do zadań Zespołu należy:

1) formułowanie zaleceń w celu usprawnienia koordynacji działań organów administracji rządowej realizujących zadania w zakresie współpracy w ramach partnerstwa strategicznego Rzeczypospolitej Polskiej z Chińską Republiką Ludową;

2) zapewnienie bieżącej wymiany informacji między organami administracji rządowej w kwestiach dotyczących partnerstwa strategicznego Rzeczypospolitej Polskiej z Chińską Republiką Ludową;

3) formułowanie wniosków i rekomendacji w sprawie kierunków rozwoju partnerstwa strategicznego Rzeczypospolitej Polskiej z Chińską Republiką Ludową;

4) analiza i ocena propozycji projektów współpracy gospodarczo-politycznej między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową;

5) monitorowanie procesu i działań na rzecz rozwoju dialogu strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową;

6) monitorowanie sprawnego działania kanału komunikacyjnego związanego z rozwojem dialogu strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową.

§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący — przedstawiciel w randze sekretarza stanu lub podsekretarza stanu wyznaczony przez Ministra Spraw Zagranicznych;

2) wiceprzewodniczący — przedstawiciel w randze sekretarza stanu lub podsekretarza stanu wyznaczony przez Ministra Gospodarki;

3) członkowie:

a) ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Chińskiej Republice Ludowej,

b) sekretarz stanu lub podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

c) wyznaczeni po 1 przedstawicielu w randze sekretarza stanu lub podsekretarza stanu przez:

— Ministra Rozwoju Regionalnego,

— Ministra Administracji i Cyfryzacji,

— Ministra Skarbu Państwa,

— Ministra Spraw Wewnętrznych,

— Ministra Sprawiedliwości,

— Ministra Środowiska,

— Ministra Pracy i Polityki Społecznej,

— Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

— Ministra Sportu i Turystyki,

— Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,

— Ministra Finansów,

— Ministra Obrony Narodowej,

— Ministra Spraw Zagranicznych,

— Ministra Edukacji Narodowej,

— Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

— Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

4) sekretarz — osoba wyznaczona przez przewodniczącego spośród pracowników zatrudnionych w urzędzie obsługującym Ministra Spraw Zagranicznych.

2. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.

§ 4. 1. Przewodniczący:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy albo na uzasadniony wniosek członka Zespołu, nie rzadziej niż dwa razy do roku;

2) przewodniczy posiedzeniom;

3) ustala terminy i program kolejnych posiedzeń Zespołu z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;

4) kieruje pracami Zespołu.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego, posiedzenia Zespołu zwołuje wiceprzewodniczący lub osoba wyznaczona przez przewodniczącego.

3. Protokół z posiedzenia Zespołu sporządza sekretarz. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz.

§ 5. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu przewodniczący ustala harmonogram realizacji zadań, o których mowa w § 2.

§ 6. 1. Przewodniczący, w porozumieniu z wiceprzewodniczącym, może zapraszać do udziału w pracach Zespołu w charakterze doradców przedstawicieli organów administracji państwowej, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji istotnych z punktu widzenia współpracy strategicznej Rzeczypospolitej Polskiej z Chińską Republiką Ludową.

2. Osobom, o których mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo do udziału w głosowaniu nad uchwałami Zespołu.

§ 7. Przewodniczący, w porozumieniu z wiceprzewodniczącym, może powierzać poszczególnym członkom Zespołu wykonanie określonych czynności, niezbędnych do realizacji zadań, o których mowa w § 2.

§ 8. W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący, z własnej inicjatywy albo na uzasadniony wniosek członka Zespołu, może tworzyć grupy robocze złożone z osób wchodzących w skład Zespołu oraz osób, o których mowa w § 6 ust. 1.

§ 9. 1. Przewodniczący przedstawia Radzie Ministrów sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu w terminie do dnia

15 grudnia każdego roku kalendarzowego — za rok bieżący, trwający w chwili składania sprawozdania.

2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadań Zespołu przewodniczący przedstawia Radzie Ministrów w terminie 30 dni po zakończeniu prac Zespołu.

§ 10. 1. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin pracy Zespołu ustalony przez przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu.

2. Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu lub ich upoważnionych przedstawicieli. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zespołu.

§ 11. Organy administracji rządowej oraz podległe im jednostki organizacyjne, na wniosek przewodniczącego, udzielają Zespołowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.

§ 12. 1. Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową prac Zespołu zapewnia komórka organizacyjna właściwa w sprawach Azji i Pacyfiku urzędu obsługującego Ministra Spraw Zagranicznych.

2. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Spraw Zagranicznych.

§ 13. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.