ZARZĄDZENIE Nr 107 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ministerstwu Rozwoju Regionalnego nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 88 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego (M.P. Nr 63, poz. 554, z 2009 r. Nr 34, poz. 504 oraz z 2011 r. Nr 50, poz. 556).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.