ZARZĄDZENIE Nr 106 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 listopada 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego (M. P. Nr 55, poz. 754 oraz z 2004 r. Nr 28, poz. 478) w załączniku w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezes kieruje Urzędem przy pomocy wiceprezesów, dyrektora generalnego, dyrektorów komórek organizacyjnych wymienionych w § 4 ust. 1 oraz naczelników delegatur wymienionych w § 4 ust. 2.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805 i Nr 173, poz. 1808.