ZARZĄDZENIE Nr 102 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Kosmicznej w Polsce

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Kosmicznej w Polsce, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.

§ 2. Do zadań Zespołu, stanowiącego platformę informacyjno-koordynacyjną dla resortów zajmujących się poszczególnymi obszarami aktywności kosmicznej, należy:

1) koordynowanie działań związanych z członkostwem Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej;

2) uczestnictwo w formułowaniu założeń polskiej polityki kosmicznej i krajowego programu dotyczącego sektora kosmicznego;

3) uczestnictwo w ocenie działalności komórki organizacyjnej do spraw wspierania przedsiębiorczości w sektorze kosmicznym w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;

4) rekomendowanie odpowiednich zapisów budżetowych na kolejny rok w odniesieniu do wysokości składki opcjonalnej do Europejskiej Agencji Kosmicznej.

§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący — w randze sekretarza albo podsekretarza stanu wyznaczony przez ministra właściwego do spraw gospodarki;

2) członkowie Zespołu — w randze sekretarza, podsekretarza stanu albo kierownika urzędu centralnego nadzorowanego przez ministra — wyznaczeni przez:

a) ministra właściwego do spraw administracji publicznej,

b) ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej,

c) ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

d) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej,

e) ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej,

f) ministra właściwego do spraw informatyzacji,

g) ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,

h) ministra właściwego do spraw łączności,

i) ministra właściwego do spraw nauki,

j) Ministra Obrony Narodowej,

k) ministra właściwego do spraw rolnictwa,

l) ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,

m) ministra właściwego do spraw rybołówstwa,

n) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,

o) ministra właściwego do spraw transportu,

p) ministra właściwego do spraw środowiska,

q) ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

r) ministra właściwego do spraw zagranicznych,

s) ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

3) dyrektor komórki organizacyjnej w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do spraw wspierania przedsiębiorczości w sektorze kosmicznym, o której mowa w § 2 pkt 3;

4) sekretarz – wyznaczony przez ministra właściwego do spraw gospodarki spośród pracowników urzędu obsługującego tego ministra.

2. W przypadku gdy co najmniej dwoma działami administracji rządowej wymienionymi w ust. 1 pkt 2 lit. a–i i lit. k–s kieruje jeden minister, wyznacza on do prac w Zespole jednego sekretarza albo podsekretarza stanu.

3. Członkowie Zespołu biorą udział w pracach Zespołu osobiście. W uzasadnionych przypadkach w pracach Zespołu mogą brać udział osoby upoważnione przez członka Zespołu.

4. Przy ocenie działalności komórki organizacyjnej do spraw wspierania przedsiębiorczości w sektorze kosmicznym w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, o której mowa w § 2 pkt 3, nie uczestniczy dyrektor tej komórki.

5. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego, w szczególności eksperci i przedstawiciele biznesu w liczbie nie większej niż 15 osób.

6. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 4. 1. Posiedzenia Zespołu zwołuje się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

2. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy członków Zespołu.

§ 5. 1. Nie później niż w terminie 7 dni przed dniem posiedzenia przewodniczący zawiadamia członków Zespołu o miejscu, terminie i porządku posiedzenia.

2. Nie później niż w terminie 5 dni przed dniem posiedzenia sekretarz przekazuje członkom Zespołu pocztą, faksem lub za pomocą elektronicznych nośników informacji materiały dotyczące posiedzenia.

§ 6. 1. Posiedzeniom Zespołu przewodniczy przewodniczący, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez przewodniczącego członek Zespołu.

2. Z posiedzenia Zespołu sekretarz sporządza protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu.

§ 7. 1. Tryb pracy Zespołu określa regulamin, uchwalony zwykłą większością głosów na pierwszym posiedzeniu Zespołu.

2. Ministrowi odpowiadającemu za więcej niż jeden dział przysługuje jeden głos.

3. W przypadku równości głosów decydujące znaczenie ma głos przewodniczącego.

§ 8. Organy administracji rządowej, w zakresie posiadanych kompetencji, udzielają Zespołowi pomocy w realizacji zadań.

§ 9. Przewodniczący przedstawia Prezesowi Rady Ministrów roczne sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za który składane jest sprawozdanie.

§ 10. 1. Obsługę administracyjno-biurową Zespołu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw gospodarki.

2. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.