ZARZĄDZENIE Nr 102 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Polityki Społecznej

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ministerstwu Polityki Społecznej nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 49 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Polityki Społecznej (M. P. Nr 21, poz. 373).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do zarządzenia nr 102 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2004 r. (poz. 825)

STATUT MINISTERSTWA POLITYKI SPOŁECZNEJ