ZARZĄDZENIE Nr 100 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 20 października 2005 r.

w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Światowej Organizacji Handlu (WTO)

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Zespół do Spraw Światowej Organizacji Handlu (WTO), zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.

§ 2. 1. Do zadań Zespołu należy:

1) analizowanie stanu prac w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO), w tym w szczególności stanu negocjacji Nowej Rundy Wielostronnych Negocjacji Handlowych WTO;

2) opiniowanie propozycji ramowego stanowiska Polski w sprawach prac WTO, w tym stanowiska w sprawie negocjacji Nowej Rundy Wielostronnych Negocjacji Handlowych WTO, a także proponowanie zmian w tych stanowiskach;

3) opiniowanie propozycji stanowisk cząstkowych, uzupełniających stanowiska, o których mowa w ust. 2, a także proponowanie zmian w tych stanowiskach;

4) wspomaganie Pełnomocnika Rządu do Spraw Światowej Organizacji Handlu (WTO).

2. Zespół, realizując zadania, o których mowa w ust. 1, kieruje się „Stanowiskiem Polski w Negocjacjach Nowej Rundy Doha Światowej Organizacji Handlu”, przyjętym przez Radę Ministrów oraz stanowiskami cząstkowymi zatwierdzonymi przez staty komitet Rady Ministrów, właściwy w sprawach związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej.

3.  Przewodniczący Zespołu przedstawia do zatwierdzenia Radzie Ministrów propozycje zmian w stanowisku, o którym mowa w ust. 2.

4.  Przewodniczący Zespołu przedstawia Radzie Ministrów lub stałemu komitetowi Rady Ministrów właściwemu w sprawach związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej do zatwierdzenia propozycje stanowisk cząstkowych oraz propozycje ich zmian, uzupełniających stanowisko, o którym mowa w ust. 2.

§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący — Pełnomocnik Rządu do Spraw Światowej Organizacji Handlu (WTO) ustanowiony na podstawie odrębnych przepisów;

2) trzech wiceprzewodniczących:

a) podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,

b) podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

c) sekretarz lub podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej;

3) członkowie wyznaczeni przez:

a) ministra właściwego do spraw gospodarki

— 4 przedstawicieli, w tym sekretarz Zespołu,

b) ministra właściwego do spraw zagranicznych

— 3 przedstawicieli,

c) ministra właściwego do spraw rolnictwa — 2 przedstawicieli,

d) ministra właściwego do spraw finansów publicznych — 1 przedstawiciel,

e) ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa — 1 przedstawiciel,

f) ministra właściwego do spraw środowiska — 1 przedstawiciel,

g) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów — 1 przedstawiciel,

h) Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych — 1 przedstawiciel

i) Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej — 1 przedstawiciel;

4) Stały Przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej przy Światowej Organizacji Handlu (WTO) w Genewie;

5) Przedstawiciel Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli, odpowiedzialny za problematykę WTO.

2. Sekretarzem Zespołu jest dyrektor Departamentu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, odpowiedzialny za udział Polski w pracach Światowej Organizacji Handlu.

§ 4. 1. Przewodniczący:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu;

2) przewodniczy posiedzeniom;

3) wyznacza osobę prowadzącą posiedzenia Zespołu, w przypadku swojej nieobecności;

4) ustala każdorazowo, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych, skład polskiej delegacji uczestniczącej w negocjacjach na forum Światowej Organizacji Handlu (WTO).

2. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół.

3. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin ustalony przez Przewodniczącego.

4. Przewodniczący Zespołu składa Prezesowi Rady Ministrów roczne sprawozdania z działalności Zespołu.

§ 5. 1. W celu realizacji zadania określonego w § 2 ust. 1, Zespół może tworzyć podzespoły i grupy robocze.

2. W pracach podzespołów i grup roboczych, o których mowa w ust. 1, mogą brać udział osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego Zespołu.

§ 6. Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Zespołowi w realizacji jego zadań.

§ 7. Obsługę Zespołu zapewnia Ministerstwo Gospodarki i Pracy.

§ 8. Traci moc zarządzenie nr 47 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Negocjacji w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO).

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414.