ZARZĄDZENIE Nr 10 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Rady Rozwoju Nauki i Technologii

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Radę Rozwoju Nauki i Technologii, zwaną dalej „Radą”, jako organ opiniodawczo-doradczy Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów w sprawach dotyczących strategii rozwoju nauki i nowych technologii.

§ 2. 1. W skład Rady wchodzą:

1) przewodniczący – Prezes Rady Ministrów;

2) zastępca przewodniczącego – Minister Nauki i Informatyzacji;

3) członkowie: ministrowie właściwi do spraw gospodarki, finansów publicznych, pracy i szkolnictwa wyższego;

4) sekretarz Rady.

2. Przewodniczący zaprasza do udziału w pracach Rady na prawach członka:

1) Prezesa Polskiej Akademii Nauk;

2) Przewodniczącego Rady Nauki przy ministrze właściwym do spraw nauki;

3) Przewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego;

4) Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Wyższych;

5) Przewodniczącego Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych;

6) Prezesa Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej;

7) Przewodniczącego Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej.

3. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Rady inne osoby, z głosem doradczym.

§ 3. 1. Członków oraz sekretarza Rady powołuje Prezes Rady Ministrów.

2. Członkowie oraz sekretarz Rady pełnią swoje funkcje do czasu powołania ich następców.

§ 4. Do zadań Rady należy opracowywanie i przedstawianie Radzie Ministrów oraz Prezesowi Rady Ministrów ocen i opinii o projektach dokumentów rządowych, w tym programach i aktach normatywnych zawierających rozstrzygnięcia w zakresie:

1) rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy;

2) rozwiązań prawnych i organizacyjnych dotyczących rozwoju nauki i technologii;

3) wysokości środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę;

4) środków pomocowych Unii Europejskiej na rozwój infrastruktury: badawczej, informatycznej i szkolnictwa wyższego;

5) systemowego wspierania wykorzystywania badań naukowych i prac rozwojowych dla wzrostu innowacyjności gospodarki i jakości życia;

6) rozwoju preferowanych dziedzin nauki wspomagających rozwój związanych z nim dziedzin społecznych i gospodarczych przez programy wieloletnie;

7) mechanizmów współpracy organów administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych w sprawach strategii rozwoju nauki i technologii;

8) harmonizacji działań organów i urzędów administracji rządowej w sprawach strategii rozwoju nauki na potrzeby społeczne, gospodarcze i edukacyjne;

9) innych spraw przekazanych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.

§ 5. 1. Organy administracji rządowej, na wniosek przewodniczącego lub upoważnionego przez niego członka Rady, udzielają Radzie wszechstronnej pomocy przy wykonywaniu jej zadań, a w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.

2. W toku wykonywania swoich zadań Rada współdziała z organami administracji rządowej, organami samorządu terytorialnego, instytucjami naukowymi, organizacjami społecznymi oraz innymi zainteresowanymi podmiotami.

§ 6. 1. Rada działa kolegialnie.

2. Rada wykonuje swoje zadania na posiedzeniach plenarnych lub na posiedzeniach zespołów problemowych.

3. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w roku, pod przewodnictwem przewodniczącego Rady.

4. Z posiedzeń Rady i zespołów problemowych sporządza się protokoły, które podpisuje prowadzący posiedzenie i sekretarz Rady. Członek Rady może zgłosić do protokołu zdanie odrębne.

5. Szczegółowy tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony przez Radę.

§ 7. 1. Przewodniczący Rady powołuje zespoły problemowe do wykonania określonego zadania.

2. Przewodniczący Rady ustala skład zespołu problemowego spośród członków Rady oraz powołuje przewodniczącego zespołu problemowego.

§ 8. 1. Wydatki związane z działalnością Rady są pokrywane z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw nauki.

2. Obsługę organizacyjno-biurową Rady zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw nauki.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.