ZARZĄDZENIE Nr 10 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa (M. P. Nr 24, poz. 238) w załączniku w § 2 w pkt 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) Departament Nieruchomości Instytucji Państwowych i Pakietów Mniejszościowych,”;

2) lit. i otrzymuje brzmienie:

„i) Departament Ewidencji, Reprywatyzacji i Rekompensat,”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505.