ZARZĄDZENIE Nr 10 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

Na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 6b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 26 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (M. P. Nr 21, poz. 201) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9) jednostka organizacyjna – jednostkę organizacyjną, o której mowa w statucie CBA;

10) klasyfikacja – podział dokumentacji na grupy rzeczowe w systemie dziesiętnym, ustalone w jednolitym rzeczowym wykazie akt CBA;”;

2) w § 10 uchyla się ust. 2;

3) w § 13 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) co najmniej jeden, wyznaczony przez dyrektora archiwum lub upoważnionego przez niego funkcjonariusza, funkcjonariusz archiwum oraz przynajmniej dwóch funkcjonariuszy wyznaczonych przez kierownika jednostki organizacyjnej, której dokumentacja niearchiwalna będzie brakowana, w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 4.”;

4) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku brakowania dokumentacji, o której mowa w § 10 ust. 4, w sytuacji zaistnienia uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowej oceny jej przydatności praktycznej dla CBA, każdy z członków komisji, o której mowa w § 13 ust. 2 pkt 2, może wnieść zdanie odrębne do spisu i protokołu tej dokumentacji.”;

5) po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu:

„§ 16a. 1. W przypadku brakowania dokumentacji niearchiwalnej, o której mowa w § 10 ust. 4, informacje o wybrakowaniu zamieszcza się we właściwych ewidencjach prowadzonych w jednostce organizacyjnej dokonującej brakowania.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, dokonuje się za zgodą dyrektora archiwum CBA, jeżeli ewidencje te zostały przekazane na stan ewidencyjny archiwum CBA.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.