ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 3 stycznia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 49, poz. 328) zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku do zarządzenia nr 172 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego (M. P. Nr 84, poz. 852) w § 4 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 4–6 otrzymują brzmienie:

„4) Pion Nadzoru Bankowego — wykonujący zadania z zakresu nadzoru bankowego, obejmujący następujące departamenty: Departament Licencji Bankowych, Departament Nadzoru Sektora Bankowego, Departament Inspekcji, Departament Bankowości Spółdzielczej;

5) Pion Polityki Rozwoju Rynku Finansowego i Polityki Międzysektorowej — wykonujący zadania w zakresie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności oraz nadzoru nad konglomeratami finansowymi, obejmujący następujące departamenty: Departament Pośredników Finansowych, Departament Ochrony Klientów, Departament Edukacji, Departament Analiz Rynkowych, Departament Współpracy z Zagranicą;

6) Pion Organizacyjny — wykonujący zadania z zakresu obsługi finansowej, kadrowej i organizacyjnej Komisji oraz Urzędu Komisji, obejmujący następujące departamenty: Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Departament Informatyki, Departament Administracyjno-Budżetowy, Departament Bezpieczeństwa;”;

2) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) Pion Prawno-Legislacyjny — wykonujący zadania z zakresu obsługi prawnej Komisji i Urzędu Komisji oraz zadania z zakresu inicjowania i koordynacji prac legislacyjnych prowadzonych przez Komisję, obejmujący następujące departamenty: Departament Prawny, Departament Postępowań;”;

3) uchyla się pkt 9;

4) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.